01
ජුනි
10

දෙහිවල ගල්කිස්ස බල්ලන්ගේ නගරය.

https://i0.wp.com/www.alertnet.org/thefacts/imagerepository/pa/1237910400/RTXD5J7_MAIN_PICTURE9_small.jpg

https://i0.wp.com/sundaytimes.lk/090322/images/Child-at-sedewatte.jpg

https://i1.wp.com/www.nation.lk/2009/04/05/images/img/main10pic2.gif

ෂා නියමයි මචං….

කුනු ගෙනෙල්ලා

ඒයි ඔක්කොම පාරට දාමු….

ඒයි වරෙල්ලා …

මෙහෙට වරෙල්ලා

කුණු එකතුවෙච්ච අරන් වරෙල්ලා

පාරට දාමු දෙහිවල පාරවල්වල

ගානට දෙපැත්තෙන්ම දාමු ෂෝක්….

යස් යස් සිංහල බයියොත් වරෙල්ලා

තම්බිලා තොප්පිත් දාගෙන වරෙල්ලා

රෙදි කරට අරං දෙමලුත් වරෙල්ලා

දෙහිවලට කොළඹට කොල්ලුපිටියෙ හන්දියට වරෙල්ලා

කාරෙකෙන්ම ඇවිත් කුනු දාලල්ලා

ජරා කඩ මුදලාලිලාත් වරෙල්ලා

දාමු කුණු පාරදෙපැත්තෙම පේළියට දාමු

කුණු මාඑ කෑලි

බුදුන්ට පුජාකරන කුණු වෙච්ච කුකළු ඔලු

හලාල් කල කුණු වෙච්ච උරුමස් කටු

විෂ්ණු දෙවියන්ට පුදන හරක්මස් කටු

නියමායි…රට පෙරට ජය වේවා

ආසියාවේ කුණු අශ්චර්යය පෙන්නමු

දෙහිවල බලු මහ නගර සභාවේ

පර නගරං පති ගෑනිටයි

බූරු උප නගරංටයි

චන්දෙ දීල ඉන්න බයියො හැත්තම වරෙල්ලා

කුණු පාරට දාපල්ලා

දාල අ…………..ලා…

(අපි ඕවට නෑ…. නෑ…. අපිට ඕව බෑ….. බෑ….

අපි මහ අන්ඩුවේනෙ….

ආපෝ අපි පරිසර ඇමතිවරුනෙ…..

අපි ඔවට නෑ….)

‘Those who litter here, may their children get struck by lightening, may their vehicles be reduced to smithereens and their heads smashed’

‘Beatings for those who litter’

‘Beatings for the mothers of those who litter here’

Thursday, September 25, 2008

‘Pain’ of Sri Lanka aid pullout

A must read. A first hand account of humanitarian agencies departure from Kilinochchi. Source: BBC News Online

http://news.bbc.co.uk/nolpda/ifs_news/hi/newsid_7630000/7630187.stm

Tuesday, August 19, 2008

Susanthika in the Semi finals!

Yay! I think right now I’m more thrilled that I actually got to watch it live. We were calculating time differences and what not at work, and didn’t really think that the tv would give trouble when we did troop in at 4.30! With 7 minutes to go (yes, we ARE very precise) we bothered every single person possible and managed to get a somewhat grainy and clear enough picture in time to see Susanthika’s name be announced.

It was a better ending than this morning, where everyone got the timings wrong and ended up gasping at 7.45am when Daily Mirror news alerts proudly announced that Susanthika has come second in the heat. Talk about a rude shock when you’re rushing to work to make it on time to watch at the supposed right time.

Bets have obviously been made and I keep knocking on wood everytime someone opens their mouth.

I love any sporting event, I can watch them for hours. But “any” equals to my favorite sports obviously. Tennis finals see me shouting for Federer till I am hoarse, and then handing over tissues (no really) to my heart broken Nadal loving friend, who actually cried the last time. I have to really root for someone to show this level of excitement, and well, when it comes to something of the magnitude of the Olympics, its always nice to cheer for someone from your country! Phelps is great and all, but its not the same.

We look forward to the next two days!

Oh yeah, Go Susanthika!

Accomodation in Colombo for US$ 10 a day

Finding accommodation in Colombo is not an easy task. Safety, cleanliness, value for money, distance to public transport are all issues which are rarely solved in one go.


If you’re looking for accommodation with all the said issues in mind, the ideal place exists, tucked away in Dehiwala, just 20-30 minutes from the heart of Colombo.


Situated in a quiet residential area, the Galle Road is a two minute walk away. A bonus that comes with the location is that if you walk further down the road, away from the direction of the Galle Road, you get the beach. Walk up the road and you will find yourself at a main bus stop.


This ground floor apartment is tastefully and cozily decorated, making you feel right at home. The apartment is fully furnished with a sitting room, kitchen (with dining area), bedroom and attached bathroom. There is also a small seating area on the terrace outside the front door.


This apartment is up for rent for SLR 1000 a day for short lets or SLR 25,000 a month for long lets (US$ 10 a day, US$ 250 a month). The rent is inclusive of electricity, water and TV.


For those interested please email on woolly.y@gmail.com
Sunday, July 13, 2008

Monday, March 31, 2008

Rape: now women can bite back

From ‘The First Post – The Online Daily Magazine’.

Rape: now women can bite back

The words of a rape victim – “If only I had teeth down there” – have inspired the design of a new anti-rape device.

Rapex – dubbed the ‘rape trap’ – is a product worn internally by women. The hollow inside is lined with rows of razor-sharp hooks, which are designed to latch on to a rapist’s penis during penetration. They can only be removed by a doctor.

The product will be on the shelves of South African chemists and supermarkets later this month. South African mother-of-two Sonette Ehlers developed the original prototype in 2005 but has struggled to get it patented and approved for sale, not least because of staunch opposition from feminist groups.

“Vengeful, horrible, and disgusting,” was the response from Charlene Smith, one of South Africa’s leading anti-rape campaigners. Lisa Vetten, of the Centre of Violence and

Reconciliation in Johannesburg, says: “This is like going back to the days when women were forced to wear chastity belts. It is a terrifying thought that women are being made to adapt to rape.”

Some also fear that the sudden infliction of pain on the rapist could incite him to even greater violence.

Ehlers, however, is adamant that desperate times call for desperate measures. South Africa has the world’s highest rate of sexual assault: a staggering 1.7m women are raped each year. She believes the product, priced at one Rand, will be particularly useful for poorer black women who walk long distances to and from work.

With state intervention frustratingly slow, Ehlers argues this ugly version of empowerment is justified. “I don’t hate men,” she says. “I have not got revenge in mind. All I am doing is giving women their power back.”

Sunday, March 16, 2008

Parasailing – check!

Yes, that would be me

Few months ago, I wrote about what I wanted to accomplish before I turn 30. Lists and I generally don’t go well together, but hey, I got started on this one. I was in Goa 2 weeks ago and the first thing I saw when stepped on the beach were people parasailing and I knew I was not leaving without going parasailing myself. On day 3, after an early morning swim and breakfast I went parasailing. It was an experience I’ll never forget and something I’ll definitely do again. Get geared up was awesome and that feeling of being pulled into the air at the click of a button cannot be explained. The wind got a little rough for a few minutes and I found myself being tossed around like a rag doll which was a little scary but all in all the the experience was brilliant from the deep blue waters beneath me, hanging onto the parachute ropes and checking out whatever scenery I could enjoy with my semi blindness.

Saturday, March 15, 2008

End of 3 years of uni

And I don’t know if I’m happy or sad. As it is with everything else right now, I’m undecided. A mixture of both I guess. I know I won’t miss the long hours of classes and piles of projects but what I will miss are the people and the crazy lecturers and spending 6 days of the week with a big group of people who I’ve grown to love over the last three years. I’ll miss running to the basketball court to get juice, miss hanging out at the island at every given free hour, making lunch plans, bondings and dissings. We’ve been waiting for today for 3 years and its it came and it went. I was too hungry to hang around for another 156 pictures with my classmates so the usual group minus half left for lunch. I didn’t cry, I didn’t scream like a banshee out of uni, just left sleepy and hungry, which is basically how I leave everyday.

From our first semester onwards, T, would run out of the main block and shout “_ down _ to go” ! At the end of the first semester when I heard him I didn’t know him too well and I thought he was just nuts but today I watched him run out and scream “6 down baby” and do his coorgi dance and I had to laugh at how things had changed, for the better fortunately. I’m leaving with a big group of close friends, each so different and yet so dear to me. I’ll certainly miss uni and madness and the good times. My time here has taught me so much and changed me and there’s nothing about the last three years, even the very worst parts, I would want any different.

Thursday, February 21, 2008

Volunteers needed at Sahanaya

Sahanaya – the National Council for Mental Health is badly in need of volunteers (preferably youth) who are willing to dedicate a few hours a week to help with their various in-house projects. Some of the work involved would involve working directly with the clients of Sahanaya and thus, could be quite challenging and interesting. So, do try to help if you can. If you or anyone you know is interested pls contact Sheriene at Sahanaya on 2685960.
For more details feel free to visit www.sahanaya.org

Friday, January 25, 2008

Indian brand names

They can be crazy sometimes. Extremely funny and makes you wonder what the devil they were thinking when they came up with it. I wish I carry my camera when I see these things, but haven’t been able to do so so far. The first time I saw ‘Standard’ fireworks, I snickered to myself and thought, “well, they seem to be fine with the fact that their goods are nothing extraordinary and found it perfectly acceptable to be splash this on a huge hoarding”.

Then I found ‘Average’ clothing – a brand. No really, you can’t make this stuff up. It gets better. Yesterday I passed a man selling pillows in these nice polythene covers with ‘Rational pillows’ printed across it in bold red letters. Thats great, its always good to know that my pillows are rational and won’t do anything crazy while I sleep.

Saturday, December 08, 2007

Merry Ann Singers in Bangalore

The Merry Ann singers were simply wonderful tonight at ‘Magnificat’, the annual Christmas concert hosted by Christ College in Bangalore. Its been years since I heard them sing and I was amazed at the sheer power of the voices and the brilliant show. I loved their rendition of ‘Oh Holy Night’. Nothing monotonous, lots of different items with the kids and the adults and of course, Andrew David and his jokes. I loved it, and at the end the audience requested a Sinhalese song and they sang the National Anthem and for me, that was just the perfect way to end it. Its been so long since I sang the National anthem and I didn’t think I would ever sing it at my own university.

The Christ College choir was super as always, and watching Swathi and Tanvi is always a pleasure.

Wednesday, October 31, 2007

A Mighty Heart

I really liked this one. The movie about Daniel Pearl’s death and how his wife Mariane held it together while attempting to locate him was much awaited and definitely worth a watch. The connections and procedures, the people connected and the authorities working it was extremely fascinating given that its all that took place. I thought that Irfan Khan did a brilliant job as Captain. Jolie was also pretty good. I watched the actual video of Daniel Pearl’s beheading and it was so disturbing and the movie just makes you really feel the whole tragedy. I highly recommend it.

And, I watched Loins of Punjab around 2 weeks back, which is a pretty new film, and its awesome. Its funny, its a good story, its terribly predictable and just SO Indian and I loved it.

Tuesday, September 25, 2007

An Ode to Chick books

I love chick books. There, I said it. Go ahead, roll your eyes. But there’s nothing better than curling up with a chick book. By chick books I don’t mean Mills and Boons. Sorry, thats a little too over the top for me. For me chick books must be witty, have a decent story, have a hot man and not require too much effort. I adore Sophie Kinsella, who is the author of the Shopaholic series. I’ve read the entire series at least 10 times (yes, I’m one of those people who can read books over and over again) She’s also written two more favourite books of mine, Can you keep a secret and the Undomestic Goddess. I like Meg Cabot but not her princess diaries. I like all her other books.

But none of this is intellectually stimulating you say. I say, f*** you, I don’t read books in during my wind down time to be “intellectually stimulated”. I read chick books during my chillout time so that I can unwind and relax. And laugh. Roll my eyes. I read theories of nationalism and the sociology of social problems for stimulation. And to pass my exams. But give me Mendelson and Kinsella and heck, I’ll choose Kinsella anyday. I’ll read my Shyam Selvadurai’s and my cherished Japanese authors when I have the time.

But my food tastes better, my alone time is better all the more with my chick books. I’m reading ‘The men’s guide to the women’s bathroom’ by Jo Barret right now and I must say, its almost as good as Kinsella’s stuff. Its enlightening to say the least !

Thursday, September 20, 2007

Prison Break season 3

After waiting since January for season 3 to start, finally the first episode of season three was out yday. The trailer gave heart burn from the anticipation and what can I say, it was worth the 6+ months for season 3. I watched the first episode and wow .. Michael Skofield is hotter than ever, the plot is better, its geared towards a crazy crazy season. A friend of mine described it best – “You’ll sell your parents just to watch the next episode” 🙂

Thursday, September 06, 2007

Before I”m 30 ….

Saw a new list up on ‘Uncertain, but precise’ and thought I’d write on my own.

1) Have a Masters in something I love.
2) Backpack all over Spain and Portugal with D.
3) Bungee, sky dive and para sail.
4) Have my own set of wheels.
5) Seen almost all of Sri Lanka
6) Done something proper with my writing and photography
7) Been all over South America, Greece, and Turkey.
8) Have a floor to ceiling, wall to wall book rack that is filled with books and movies.
9) Have my own place and 3 dogs
10) Get married

Tuesday, September 04, 2007

Hampi-ed

The end of another great vacation. I have a lot of jewelery (with many bells), 300+ pictures, inside jokes that only can be shared with 6 people and a whole load of memories and good times.

Took off to Hampi last weekend for a much needed break away from the work and most importantly, the city that was driving me mad. Went by overnight train, which was 9 and a half hours and gave me heart burn with the cockroaches running around. Settled for the top berth and hours of chit chat which helped me get my mind off the smells and the roaches.

I fell in love with Hampi the minute we entered the main street bazaar. It was quaint, colourful and the complete opposite of a city. Its a temple town with lots of ruins and and temples and remains of a palace. There are excavation sites and heritage monuments all over. It is also a town inhabited by hippies from all over the world and frequented by foriegners who stay there for months so its no surprise that all the restaurants have menus that have Italian, Tibetan, Israeli food along with the usual Indian and continental.

There is just SO much to do in Hampi. One must visit is Mango Tree Restaurent, over looking the river. The tall swing hanging from the enormous mango tree, sitting on the mats and eating the brilliant food, walking through the banana groves – its no wonder Lonely Planet recommends it as one of the top five places in India. We didn’t notice hours going by when we were there.

What did we do in Hampi? Its more like, what didn’t we do in Hampi ! We climbed the Hanuman Temple which on top of a cliff, 600 steps up on a winding rock. We hired bicycles (six rupees per hour!) and cycled all over the Hampi bazaar and ruins, we climbed and hiked and walked for hours through the temples and excavation sites and the ruins of the palace and whatever we stumbled upon as we walked along and over the millions of rocks. We did so much the 2 days that we there and got only like 8 hours of sleep but it was definitely worth it. By the time we left I felt as if we’ve been there forever.

You might think that one can overdose on history and ruins but really, go to Hampi and find out that its not true. Its just so beautiful and untouched and clean and a whole different experience altogether. We were lucky enough to be there during a festival and the spirit of the locals was just out of this world.

Hampi is definitely one place in India I recommend anyone should go to, its right up there on my list with Gokarna. More picture HERE

Saturday, August 18, 2007

If you can’t sing, don’t.

I think the same applies to speaking. If you have nothing intelligent or worthwhile to say, then its best to keep quiet. If you’re not sure of what you’re saying, take a deep breath and think. Because once its out, its out. The slip of the tongue phenomena can only get you so far.

These are just few things that was going through my mind after watching a rather disastrous interview on tv with Chaminda Vaas. It was on some indian news channel and he was talking about Murali being accused of illegal bowling action (isn’t that old news or am I just ignorant?) Basically, ya di ya di ya he spoke about it and I was slowly losing interesting when Vaas said that it that was wrong to have been “fingering” Murali for his bowling action. And he said a few times. Ok then. Didn’t realize that illegal bowling actions could bring on such extreme, er, action? Pointing fingers at someone is bad enough, but fingering them? Now thats just wrong.

Yeah so hit me with the usual English is not out first language. Thats fine. No one expects perfect grammar from you. Hell, we speak the language better than the English. But don’t come up with your own interpretation of the language and go crazy with verbs and your grammar, especially not on foreign news. You’re on international broadcast for a reason.

It was fairly disastrous after that and I just changed the channel. I’m sure it was a good interview, but I don’t want to cringe my way through my tv time.

Sunday, August 05, 2007

Blog update

Been too busy to even remember that I have a blog ! If not for random queries I really would forget that I once had a blog I was enthusiastic about. Took up kickboxing, which I really love but its giving me so much pain that I’m considering sticking to swimming (despite the freezing weather) and tennis. The much anticipated western acoustic and electric at uni didn’t fail to please me immensely either yesterday, even after 3 years of listening to all these talented people (who are like 2-3 years younger than me)

I’m still amazed at the talent and potential. This year, the winning acoustic team had an own composition which was my favourite out of all performances yesterday. It was also nice that most of them are friends and classmates. The video is here and the performance is really something else, and worth a watch. They covered “wannabe” by spice girls for their sound check which was really funny and did a good job of ‘don’t phunk with my heart” all videos which I will upload later. Till then, enjoy acoustic chutney’s own comp, the name I cannot remember however.

Sunday, July 08, 2007

Live Earth

I watched 11 hours of the Live Earth concert … its been a while since I watched so much tv, but it was worth it. Of course, its not like I liked all the performances, some were downright terrible but its always nice to see your favorites on stage. What I liked most was that almost all the artists and bands played all known and liked stuff, because usually these are the great opportunities to play unknown new songs from their latest albums. I absolutely loved RHCP, Metallica, Keane, David Gray, Crowded House, John Butler Trio, Paolo Nutini, the opening drum act at Wembley, Corrine Bailey Rae, Joss Stone, the Police, Baaba Maal and so many more. I unfortunately am yet to watch John Mayer as I fell asleep during the time he played, after for for hours to see him ! I didn’t get to see most of the US show since I fell asleep and caught only the last few.

I had the apartment to myself on Saturday so it was absolutely blissful just curled up on the futon watching Live earth and enjoying the superb weather. I was chatting online with Confab and it was as good as having him here watching it with me since we were watching it from our respective homes and discussing each one as they were shown and bitching about the useless ones. I found some of the short films they showed very interesting, especially the one titles “Don’t let it all unravel”. So simple and the music was brilliant.

My favorite moment from the concert? The look on the security guys’ faces every time Enrique Iglesias decided to mingle with the crowd. What a fool.

Friday, June 22, 2007

A boy in a salon

Or a parlour as they call it here. A & I had finished lunch and had another half an hour to kill before afternoon class. Getting my eyebrows done was my plan in the evening so I thought I’d save myself the trouble and get it done before class since the parlour was just 10 minutes from the restaurant. We decided to walk and burn the calories. After 2 mins of walking, A was NOT happy cos exercise or any sort of physical activity is not his thing. Especially since his bike was just there but I insisted on walking.

He felt the need to know why exactly he was being taken along for something he had never heard of. Our conversation went like this.

A – So exactly what are you going to do?
Me – Get my eyebrows done
A- What do mean, get it done?
Me – Get it threaded
A – (makes strange noise) Whats that?
Me – ( I stop and show him my left eyebrow) See all the newly grown hair? So i will get threaded and get rid of it.
A – I don’t see newly grown hair. And what do you mean threaded? Sounds weird.
Me – They take thread and do some galata and take off the excess hair.
A – oooooooooowwwwwwwwwwwwwwww …. why do you girls do this to yourselves ?
Me – So that we don’t look like you.
A – Jokes and all. So you can’t do this threading yourself?
Me – No man its hard.
A – Ah skills and all needed huh.

Reach parlour. A seems hesitant to enter into unknown territory and wants to stay outside. In the blazing sun. Only after I promise a sofa and ac that he tip toes inside.

A – I’m scared.
Me – Eh shataap. You just come watch and see how threading happens.
A – Eh no man they’ll think I’ve come for threading.
Me – Hmm I wonder why ….

A sits on couch. A girl sitting next to him looks at his in amusement and snickers behind her cosmo.

Me – Now look at my eyebrows. Then you can see the difference when I come back.
A – Gives a look of absolute terror and sinks into the couch.

I come back, with my perfectly done eyebrows.

Me – See ? Nice no.
A – I don’t see a difference.
Me – Don’t lie. Here look close. You can even see how its swollen a little.
A – You’re paying them 20 bucks to pull off hair from your eyebrows and to make your skin swell ?
Me – Bah, Whatever. Lets go.

There are reasons why males are not allowed inside beauty parlours. They just don’t appreciate the hard labour that takes place inside those hidden walls.

Pots for plants

Ok yeah so I couldn’t think of a better title for this post. I saw this while I was on the parliament road, near the J’pura Hospital. There are lots of vendors selling curd in the small hattis, and instead of throwing them and breeding mosquitoes, they have come with this as a solution.Thursday, June 07, 2007

Shrek 3

Was super. I liked it better than the 2nd one but I still love love Shrek 1 the most. Shrek 3 was hilarious and what I liked most was that it made fun of everything, from movie cliches to college kids and heartfelt speeches. It was sometimes predictable but mostly so unpredictable at times, especially with the humour. The hallmark speeches were just super and I loved the king’s dying scene and the donkey-puss in boots switch.

Goodbyes


My dogs dislikes goodbyes with a vengeance and believes in doing whatever he can to make us stop packing

Are never fun. I’ve gotten so used to the constant goodbyes and the comings and goings that now I somewhat avoid it or ignore it altogether. I used to love having everyone over the day before I left and saying the million goodbyes over the telephone and sms. But now I just leave without much drama and all that and that suits me better I think. I do forget to tell people about me leaving sometimes and that causes some confusion but ultimately gets sorted on its own at times ! Being home for 2 months so wonderful and now I’m back and loving the wonderful weather 🙂

Tuesday, April 10, 2007

Men are like shoes

Be it high maintenance Manolos or the oh so comfy Bata slippers, are men really like shoes?

Ask the expert herself and welcome her to the world of blogging and look forward to her discussions on anything and everything that crosses her mind, or at least whats left of it.

Monday, April 09, 2007

Caesar’s Palace


The only decent pic I have of all 5, they just love to spread out.

I’ve seen way too many concerts of this band. So much so that I have some 200+ pictures of them and can sing along to all their own compositions. I love ‘swim’ and ‘bittersweet mind’ and no one does ‘down with disease’ better than CP. Yes, I’m oh so biased, but I have pledged my undying loyalty to this group of people, some who I have become so fond of and converted into ardent arrack lovers. Each person in the band is so unbelievably brilliantly talented and I’m not being biased when I say this.

Check out their music here, recorded live at a concert on Saturday. Swim, Wolchod and Bittersweet mind are their own compositions. I highly recommend ‘swim’ and ‘bittersweet mind’ from this site.

Saturday, April 07, 2007

Camels outside my gate

I was on the phone when I heard the sounds of bells and saw my sister dashing towards the window. She said “oh my god camels” and I ran myself. I grabbed my camera and ran downstairs to see 2 huge camels and their mahouts outside my gate and they were giving rides to all the kids in the area. This is why I love India, you never know what you’re going to see or encounter.
Friday, April 06, 2007

How to make a documentary in two hours

Things to keep in mind when making a last minute documentary


1. Deploy your people on a busy street, teach them the crucial phrases that would get the public to come and be interviewed. Eg: “It is for gender equality”, “we will fail college if you don’t come”, etc
Make sure your people fall into all categories – female, male, cute kid, hot college girl, football fan, menacing tall boy, lost girl and so on – so that there is someone who appeals to the general public at any given point.

2. Never ever say no to whoever that comes forward. Even if they don’t remotely smart, use “like” after every 2 words, looks ready to talk till the cows come home, look like they’ve never been in front of a camera before. Beggars can’t be choosers, and just pretend to be filming if the person is talking bullshit. Its a win-win situation.

3. Make sure your people know exactly where the camera angle is. That way, during editing you don’t find your own people laughing and gaping like idiots watching people they dragged over being interviewed. Also, make sure your people (those who aren’t aware where the camera is pointed at) aren’t chasing each other, dancing, doing nothing when they are supposed to be hunting for subjects. They cannot be edited out.

4. Never ever, mutter under your breath while filming someone. Things like “he is fool”, “ah think you’re smart ah” will be recorded as well, and cannot be edited out. It will also make it hard to understand to what the person who is being filmed is saying.

5. Screen the people before if possible. There is no harm in including footage of people who claim to be “feminazis” and believe that boys should be hung upside down from their toenails if they do something wrong, IF they have some VALID points to make. However, people who were brought to be interviewed because “he was just SO hot” does not constitute as a valid reason to not be edited out. Especially if their footage consists mainly or only of “dude”, “man”, “like”.

The people – The cute kid, the menacing tall boy etc – looking for people to interview

Never laugh OR stand in the frame of your own documentary


Pretending to film after 5 minutes

The people (Veeru in football gear – appealing to the fans!) looking for people to interview

Thursday, March 29, 2007

300

Just got back from the cinema after watching 300. I liked it, despite the overdose of testosterone which runs pretty much the entire length of the movie. I thought that Gerard Butler was outstanding as King Leonidas. All the actors were really good and I managed to stomach all that blood without a problem.

I found some of the underlying themes most fascinating, especially that of the role of Spartan women, who were treated as equals, unlike their Persian counterparts. Leonidas’ wife Queen Gorgo plays such a crucial in his life, and her final approval seals his deals. I loved the part where Queen Gorgo tells the Persian messenger why Spartan women are given such in importance – it is because Spartan women give birth to “real men”.

What I found interesting was the scattered humor and sarcasm in the script, which is not something I expected. I found myself snickering and all in all, somehow gave a more a personal touch to the Spartans, who went to fight the immortals, but gave the audience the impression that it is they, the brave 300, who were the immortals.

More later, still digesting all the Spartan men and their conquests.

Tuesday, March 27, 2007

Goodbye Bob, Goodbye Inzy?

I mean REALLY. Did they think that the front page of the world cup supplement looking like this would make divert attention from the fact that India is out of the super 8?

Monday, March 26, 2007

Beehive

This worries me greatly, but I can’t help being mesmerizedSunday, March 25, 2007

Death awaits Indian cricket team

I almost feel sorry for them. Police are on guard in front of all cricketer’s houses like Dhoni, Tendulkar, Dravid etc, since they lost to Bangladesh. I read an article today where they had interviewed one of the policemen who were guarding one of the cricketer’s houses and he said that he thought he would be off the job after the Sr Lanka match but since they lost, he’s on duty indefinitely.

Since they lost to us, the Indians have been going crazy. They are very fanatical and I expected nothing less. 2 fans have died, 1 committed suicide and a couple of others hospitalized. However, this number is much less than what I had initially expected. The fans have been burning effigies, holding mock funerals, rioting, protesting … basically the full works. I couldn’t even cheer during the match because I wasn’t too sure whether I had an fanatic neighbors so I had keep my screaming to a minimum and in Sinhalese !

As I read the entire Times of India this morning, I noticed that 95% of the articles were about the Indian cricket team. Its amazing what a LOT they have to say about it. There is hardly any repetition in the articles as one might expect, but given the disappointment, hostility and animosity cricket crazy india is going through right now, I really wonder what would become of the cricket team when they reach India.

One thing that stands out in the newspapers and tv reports is criticism against the cricketers and their brand endorsements. There is not one second on tv that goes without an advertisement that doesn’t feature an Indian cricketer. A lot of people say that the cricketers have got lost in the world of endorsements and deals and that all that should be banned. Kapil Dev, in an article says “Fans want greater commitment from players, not a bigger name or brand”.

However, India being knocked out has caused a huge catastrophe for brands. Brands like Nokia, Pepsi, LG are now rethinking their marketing strategies as their sales have started to plummet. No one anticipated this fate for India and I suppose no one thought of planning ahead. Apparently the corporate sector has dumped an estimated 600 crore into the world cup.

As usual, there are hundreds of email and txt jokes about the Indian cricket team. Two of the best that I got were – “The Indian cricket team has been kidnapped and the kidnappers are demanding 50 crore rupees as ransom or the team will be burned in kerosene. Please contribute, I have already donated 12 litres.”

‘India is a cricketing nation. It walks, talks, drinks, breathes and sleeps cricket. Too bad it doesn’t play it.”

Saturday, March 24, 2007

Advertisements

2 Responses to “දෙහිවල ගල්කිස්ස බල්ලන්ගේ නගරය.”


  1. 2010/06/02 දින 4:40 පෙ.ව. ට

    සිරා මචන් ….මුන්ව කව්දා හදහන්නද?

  2. 2010/06/02 දින 9:38 පෙ.ව. ට

    ඕක මුලු ලංකාවටම බලපාන ප්‍රශ්නයක්. දේශපාලකයො වගේම ජනතාවත් දැන ගන්න ඕනි තමන්ගේ යුතුකම් සහ වගකීම්


නිකං පුක දෙන්නැතුව පල ගොනා යන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )


අනවශ්‍ය දේවල්

  • 167,610 ක් බැළුවා

මරුවා වැහෙන දින

ජූනි 2010
බ්‍ර සි සෙ
« මැයි   ජූලි »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

මිනී කාමරය

අළුත් මිනී

මරුවා සොයනා ලෝකය

Advertisements

%d bloggers like this: