10
මැයි
10

ලොවපුරා දහස් ගනන් මිණිසුන් මරණ කුරාණය

“The spread of Islam was military. There is a tendency to
apologize for this and we should not.  It is one of the
injunctions of the Qur’an that you must fight to spread Islam.”
Dr. Ali Issa Othman, Islamic Scholar

List of Islamic Terror Attacks For the Past 2 Months

කුරානය නම් මරණයේ ලියවිල්ල.

Date Country City Killed Injured Description
2010.05.07 Pakistan Ghazi Kot 4 1 Religious extremists machine-gun four local cops taking shelter from the rain inside a shed.
2010.05.07 Somalia Shabelle 4 10 Four hospital guards are shot dead by Hizbul Islam members while working their post.
2010.05.06 Thailand Yala 1 0 A 52-year-old man is shot to death by Mujahideen while sitting in this truck
2010.05.06 Pakistan Cantt 1 0 A civilian is murdered by a Shahid suicide bomber.
2010.05.06 Pakistan Bahawalnagar 1 0 A 15-year-old teenager dies from shrapnel injuries after militants throw a grenade into his home.
2010.05.06 India Rafiabad 2 0 Two security personnel are killed when Mujahid open fire on them from a house.
2010.05.06 Iraq Baghdad 2 4 Jihadi bombers take down two locals at a town square.
2010.05.05 Somalia Mogadishu 1 0 An anti-Islamist journalist is kidnapped and slain by his abductors.
2010.05.05 Afghanistan Nimruz 4 15 A woman is among four Afghans murdered by a Fedayeen assault on a government building.
2010.05.05 Iraq Ameriya 4 0 Four people, including a rival imam are murdered by Sunni gunmen.
2010.05.05 Iraq Mosul 2 1 Islamic terrorists gun down two Iraqis in cold blood.
2010.05.04 Somalia Xarardheere 1 0 Islamists pull a 57-year-old Christian father of three from his home and execute him for running an underground church.
2010.05.04 Somalia Hawa Abdi 1 0 A man is assassinated by Islamic gunmen as he leaves a mosque.
2010.05.04 Iraq Mosul 3 0 Freedom fighters gun down a pharmacist, woman, and rival imam in separate attacks.
2010.05.04 Afghanistan Kunduz 3 0 Three civilians are captured and executed by the Taliban.
2010.05.03 Iraq Sharqat 2 4 Jihadi bombers take down two Iraqis.
2010.05.03 Afghanistan Khost 1 2 A civilian is blown to bits by a Shahid suicide bomber.
2010.05.03 Iraq Kirkuk 0 0 An accused sorcerer is shot to death outside his home.
2010.05.02 Somalia Kismayo 2 12 Two people are killed when Muslim terrorists toss a grenade into a rival mosque.
2010.05.02 Afghanistan Paktia 8 14 Religion of Peace hardliners massacre a busload of women and children with a roadside bomb.
2010.05.02 Pakistan Swat 1 3 A young woman is killed when religious extremists throw a grenade into her home.
2010.05.02 Iraq Mosul 4 171 Four people are killed, and over one-hundred injured when Islamic bombers target buses carrying young Christian students.
2010.05.01 Iraq Mosul 1 0 Sectarian Jihadis gun down a teacher leaving a mosque.
2010.05.01 Russia Nalchik 1 29 Muslim radicals set off a bomb at a race track, killing an elderly veteran of World War II.
2010.05.01 Somalia Mogadishu 45 70 Forty-five people die from shrapnel and burn injuries when Islamists bomb a rival mosque.
2010.05.01 Iraq Baghdad 3 2 Three Iraqis are killed by a car bomb.
2010.05.01 Pakistan Swat 3 12 Three innocents are incinerated by a suicide bomber at a shop.
2010.04.30 India Batamaloo 1 0 Angry Muslims stone an innocent civilian to death over the cancellation of a religious march.
2010.04.30 Pakistan Karachi 1 5 Islamists murder a civilian with a bomb attached to a motorcycle.
2010.04.30 Pakistan Karam Kot 1 0 The body of a brutally slain intelligence officer is found three weeks after being kidnapped.
2010.04.30 Iraq Garma 3 10 Three patrons are killed when Islamic militants toss a bomb into a marketplace.
2010.04.30 France Strasbourg 0 1 A Jewish man is stabbed in the neck and hit in the face with an iron bar by a Muslim yelling about a Zionist conspiracy.
2010.04.29 Dagestan Kazbekovsky 2 17 Two local cops are blown to bits by a Fedayeen suicide bomber.
2010.04.29 Iraq Baghdad 1 0 A car bomb at a rival mosque leaves one dead.
2010.04.29 Somalia El Bahay 6 10 Six people are taken out by an al-Shabaab attack on a village.
2010.04.29 Iraq Baghdad 8 20 Suspected fundamentalists bomb a liquor store, killing eight civilians.
2010.04.28 Pakistan Quetta 1 0 A Christian man is gunned down by suspected Muslim militants as he is washing a car.
2010.04.28 Thailand Pattani 1 2 A 41-year-old female health volunteer is shot in the head by Muslim rebels.
2010.04.28 Yemen Damaj 4 0 Shiite rebels kill four people in two separate attacks.
2010.04.28 Iraq Baghdad 6 18 Jihadi bombers manage to take down six Iraqis along a city street.
2010.04.28 Afghanistan Khost 12 0 Islamic hardliners murder a dozen civilians, mostly women and children, with a roadside bomb.
2010.04.28 Pakistan Peshawar 4 15 A Shahid suicide car bomber plows into a group of Pakistanis, killing at least four.
2010.04.27 Somalia Mogadishu 2 8 Islamists attack a rival mosque, killing two.
2010.04.27 Afghanistan Kandahar 3 35 A Fedayeen suicide bomber sends three airport workers to Allah.
2010.04.27 Iraq Baghdad 2 12 Two local soldiers are killed when Jihadis fire mortars from a residential neighborhood.
2010.04.27 Iraq Kirkuk 1 1 Jihadis take down a student in a drive-by attack.
2010.04.27 Somalia Afgoi 0 0 A respected humanitarian worker is shot to death by suspected Hizbul Islam.
2010.04.27 Iraq Baghdad 4 2 A family of four is obliterated by sectarian bombers.
2010.04.26 India Budgam 1 1 Islamic militants gun down a local cop.
2010.04.26 Afghanistan Kunduz 3 4 Three people die from a Taliban rocket attack.
2010.04.26 Iraq Fallujah 3 2 Three Iraqis are taken out by Jihadi bombers.
2010.04.26 Iraq Baqubah 2 7 Two people are murdered in separate Mujahideen bomb blasts.
2010.04.25 Afghanistan Zabul 4 12 A suicide bomber detonates at a bazaar, blowing four innocents straight to Allah.
2010.04.25 Thailand Pattani 1 4 Islamists fire on a garbage truck, killing one worker.
2010.04.24 Somalia Mogadishu 2 2 al-Shabaab Islamists kill two government soldiers with a landmine.
2010.04.24 Iraq Mosul 3 0 Two civilians and one defense volunteer are gunned down by Muslim militants.
2010.04.24 Iraq Baghdad 3 19 Jihadis bomb a marketplace, taking down three Iraqis.
2010.04.24 Pakistan Akwal 3 1 Three guards are gunned down when Taliban terrorists attack NATO tankers.
2010.04.24 Nigeria Jos 5 0 Three Christians stabbed to death and two others hacked to pieces with machetes by a Muslim mob.
2010.04.23 Pakistan Miranshah 4 0 Four captives are butchered by Islamic hardliners, two of whom are beheaded.
2010.04.23 Iraq Baghdad 69 303 Devoted Sunnis slaughter seventy Shiite Iraqis in at least five deadly bomb blasts at mosques, homes and a shopping district.
2010.04.23 Pakistan Datta Khel 7 16 Religious extremists ambush a Pakistani military convoy, killing seven.
2010.04.22 Thailand Narathiwat 1 0 A young man is gunned down by Muslim radicals at a nightclub.
2010.04.22 Pakistan Charsadda 4 0 The Taliban spray a car with automatic weapons, slaying the four occupants.
2010.04.22 Iraq Souz 1 3 Terrorists set off a bomb at a home, killing a resident.
2010.04.21 Somalia Mogadishu 5 0 Five construction workers are kidnapped and beheaded by Islamic fundamentalists.
2010.04.21 Pakistan Khyber 1 4 A woman is killed, and her four children injured, by mortar shell fired by suspected militants.
2010.04.21 Iraq Baghdad 2 0 Two victims of sectarian violence are found dead.
2010.04.21 Thailand Pattani 2 52 An Islamic insurgent throws a grenade into a group of policemen.
2010.04.21 Iraq Baqubah 3 14 Jihadis bomb a restaurant near a school, a teacher and student are among three who die from shrapnel.
2010.04.21 India Jammu 1 0 Mujahideen shoot an Indian police officer to death.
2010.04.21 Thailand Pattani 1 0 A 56-year-old man is murdered by Muslim gunmen.
2010.04.21 Pakistan Sargodha 1 1 Two young Christian brothers (ages 12 and 14) are beaten with an iron rod by a Muslim yelling religious slurs. One dies.
2010.04.21 Thailand Narathiwat 1 0 Islamists shoot a 20-year-old man to death in his home.
2010.04.20 Dagestan Makhachkala 3 0 Islamic militants ambush two policemen with automatic weapons.
2010.04.20 Iraq Tarmiyah 5 0 Three young children are beheaded along with two women in a home by suspected al-Qaeda.
2010.04.20 Pakistan Hangu 4 12 Four locals are blown to bits by Sunni bombers.
2010.04.20 Iraq Hit 3 0 Three Iraqis are murdered by a roadside bomb.
2010.04.19 Pakistan Landikotal 1 1 Islamists send a mortar into a school principal’s home, killing a woman and injuring her daughter.
2010.04.19 Pakistan Peshawar 1 15 A young boy is killed when a Fedayeen suicide bomber attacks a school.
2010.04.19 Pakistan Peshawar 25 48 About two dozen patrons at a market are sent to Allah by a Holy Warrior in a suicide vest.
2010.04.19 Afghanistan Kandahar 3 4 Three children are brutally killed when Islamists set off a bomb hidden in a donkey cart.
2010.04.19 Nigeria Riyom 4 0 Four Christian farmers are murdered in their field by Muslim terrorists.
2010.04.19 Pakistan Swat 2 3 Two villagers sitting outside a shop are gunned down by Mujahideen.
2010.04.19 Afghanistan Kabul 2 6 A suicide bomber kills two soldiers at their base.
2010.04.19 Afghanistan Kandahar 1 0 A popular politician is assassinated by hardliners at a mosque.
2010.04.19 Iraq Baqubah 2 2 Jihadi bombers take down two civilians.
2010.04.18 Iraq Bartala 1 0 A member of the Shabak religious minority is kidnapped and murdered.
2010.04.18 Iran Urmiye Prison 2 0 The Islamic republic tortures to Kurdish prisoners to death on the same day.
2010.04.18 Somalia Mogadishu 16 24 Islamists murder sixteen people with a landmine and mortar attack on an airport.
2010.04.18 Iraq Mosul 4 0 Three women are among four civilians shot to death in their home by Mujahideen.
2010.04.18 Pakistan Peshawar 7 26 A child is among seven people blown into pieces by a Shahid car bomber.
2010.04.17 Pakistan Kohat 41 62 Two suicide bombers, dressed in burqas, blow up forty-one refugees lining up for food at a displaced persons camp.
2010.04.17 Iraq Basra 1 2 Islamists gun down a woman and injure her husband and son.
2010.04.16 Pakistan Quetta 10 35 A suicidal Sunni detonates in a crowd of Shia protesters outside a hospital, sending at least ten to Allah.
2010.04.16 Iraq Baaj 2 0 Islamists kidnap two men and shoot them in the back of the head.
2010.04.15 Pakistan Mingora 2 0 Teenage Talibanis gun down two people in broad daylight.
2010.04.15 Afghanistan Kandahar 6 16 A half dozen innocents are sent to Allah by Shahid suicide bomber.
2010.04.15 Thailand Pattani 2 1 Muslim militants shoot three people, including a pork vendor.
2010.04.15 Iraq Mosul 4 0 Three women are among four civilians shot to death in their own home by Mujahideen.
2010.04.15 Iraq Samarrah 14 0 The bodies of fourteen kidnapping victims of a Sunni terror group are found in a mass grave.
2010.04.15 Yemen Shabwa 2 1 Separate al-Qaeda bomb blasts leave two people dead.
2010.04.15 Turkey Istanbul 1 0 An entire family is involved in the ‘honor’ suffocation of a 2-day-old out-of-wedlock infant.
2010.04.15 Nigeria Boto 2 0 A Christian pastor and his wife are abducted by Muslims and burned to a crisp.
2010.04.14 Iraq Mosul 2 0 A nurse is among two civilians gunned down by Islamic terrorists.
2010.04.14 Iraq Baghdad 2 6 A Sunni cleric is cut down by Religion of Peace rivals outside his mosque. A separate al-Qaeda attack leaves another Iraqi dead.
2010.04.14 Indonesia Jarkata 3 156 Muslims enraged by a rumor of a revered scholar’s tomb desecration attack security forces, hacking at least three to death.
2010.04.14 Thailand Narathiwat 1 0 Islamic radicals murder a village defense volunteer by slashing the back of his head and letting him bleed to death.
2010.04.14 USA Marquette Park, IL 5 2 After quarrelling with his wife over Islamic dress, a Muslim convert shoots his family members to ‘take them back to Allah’ and out of the ‘world of sinners’.
2010.04.13 Pakistan Sargodha 0 1 A Christian barber is badly beaten and sodomized by an angry mob for cutting a Muslim’s beard (per request).
2010.04.13 Afghanistan Kandahar 1 0 An 18-year-old woman is brutally shot to death by an Islamic fundamentalist.
2010.04.13 Philippines Isabela 9 7 Abu Sayyaf terrorists disguised as policemen attack a Christian town, shooting and blasting nine people to death and destroying a Catholic church.
2010.04.13 Iraq Baghdad 3 5 Suspected fundamentalists plant a shrapnel bomb at a liquor store shredding three patrons.
2010.04.12 Somalia Mogadishu 6 10 Six Somalis are destroyed by coordinated al-Shabaab bombings.
2010.04.12 Afghanistan Kabul 3 4 Three women die from trauma suffered during a Sunni mortar attack.
2010.04.12 Afghanistan Faryab 4 2 Four police officers are murdered by Taliban bombers.
2010.04.12 Iraq Baghdad 5 12 A Fedayeen detonates along a city street, killing five innocents.
2010.04.12 Iraq Mosul 3 15 Three Iraqis are taken out by a Shahid suicide car bomber.
2010.04.12 Somalia Mogadishu 1 0 A university student is killed when Islamic militia mortar an airport.
2010.04.11 Iraq Udhaim 3 1 Three young brothers are dismembered by a terrorist bomb.
2010.04.11 Pakistan Mardan 1 2 A police officer is killed by an Islamist ambush.
2010.04.10 Iraq Mosul 2 0 A 10-year-old child is among two people blown apart by Mujahid bombers.
2010.04.10 Russia Nalchik 1 0 Muslim terrorists are suspected in the car bombing death of a police officer.
2010.04.10 Iraq Fallujah 1 4 A woman is the only fatality when an Islamic bomb breaks up a family gathering.
2010.04.10 Iraq Qayara 3 0 Three Iraqis are taken down by Jihadi bombers.
2010.04.10 Afghanistan Herat 3 8 Three civilians are blown to bits by a Taliban bomb.
2010.04.10 Afghanistan Kandahar 2 3 A bomb and rocket attack on a home leave two Afghans dead and a mother and two daughters severely injured.
2010.04.09 Iraq Mosul 2 0 Two Iraqis are murdered by Islamic gunmen along a city street.
2010.04.09 Ingushetia Ekazhevo 1 0 A female suicide bomber walks up to a group of local cops and detonates, killing at least one of them.
2010.04.08 Iraq Khalis 2 0 Two civilians are shot dead at a marketplace by Mujahideen.
2010.04.08 Iraq Shabak 1 1 Islamic militants invade the home of a Shabak religious minority member and shoot him to death.
2010.04.08 Nigeria Dakyo 2 0 A teenager is among two Christians stabbed to death by Muslim attackers.
2010.04.07 Afghanistan Jalalabad 1 15 A Shahid suicide bomber murders a civilian.
2010.04.07 Algeria Boumerdes 1 2 Fundamentalists kill a civilian along a busy street.
2010.04.07 India Kupwara 1 1 Lashkar-e-Toiba terrorists shoot an Indian soldier to death.
2010.04.07 Pakistan Hangu 2 0 Two brothers are gunned down in their home by a religious extremist.
2010.04.07 Iraq Mosul 2 4 Two civilians are murdered by Jihadi bombers.
2010.04.06 Iraq Baghdad 50 187 At least fifty Iraqi civilians, including children, are blown to Allah by dedicated Sunni bombers.
2010.04.05 Pakistan Timergarah 55 80 Fifty-five people at a political rally are dismembered by Mujahideen bombers.
2010.04.05 Ingushetia Karabulak 2 1 Two Russian cops are murdered by a Fedayeen suicide bomber.
2010.04.05 Pakistan Peshawar 4 18 Tehreek-e-Taliban attack the US consulate in a coordinated bombing and shooting attack that leaves four dead.
2010.04.05 Iraq Baghdad 6 0 Four children, ages 6 to 11, are among a family of six Shia massacred in their home by Sunni gunmen
2010.04.05 Pakistan Nasirabad 2 0 A woman and her lover are shot by her brother in an honor killing.
2010.04.05 Iraq al-Shalamija 2 2 Jihadi bombers take down two local cops.
2010.04.05 Nigeria Jos 3 12 Three Christians are killed when their peaceful rally is attacked by militant Muslims.
2010.04.04 Thailand Narathiwat 3 9 Muslim terrorists open fire inside a tea shop, killing at least three civilians.
2010.04.04 Pakistan Mohmand 3 0 Three villagers are cut down by a Taliban ambush.
2010.04.04 Iraq Mosul 3 40 Jihadis detonate a car bomb that kills at least three Iraqis.
2010.04.03 Iraq Baghdad 41 237 Three bloody suicide blasts target the Iranian, Egyptian and German embassies, leaving at least forty dead.
2010.04.03 Afghanistan Marja 2 4 Women and children are among the casualties when a loaded tractor runs over a Taliban landmine.
2010.04.03 Algeria Tifra 8 4 Fundamentalists detonate two bombs an hour apart, sending eight souls to Allah.
2010.04.03 Dagestan Kizlyar 1 0 A cop is gunned down in an Islamic drive-by.
2010.04.03 Afghanistan Helmand 3 0 Three Afghan cops are taken down by Taliban bombers.
2010.04.02 Somalia Mogadishu 20 62 At least twenty civilians are killed in a ‘relentless’ assault by al-Shabaab on government positions.
2010.04.02 Afghanistan Khost 3 0 Three security guards are killed by Sunni hardliners in two bombings.
2010.04.02 India Rajouri 1 0 Lashkar-e-Toiba members draw in and kill a soldier with a phony surrender offer.
2010.04.02 Iraq Hor Rajib 25 6 al-Qaeda Islamists roll into a village and tie up 20 men and five women, then shoot some to death and slit the throat of others.
2010.04.02 Pakistan Kurram 1 1 Islamic militants fire into a civilian vehicle, killing one occupant.
2010.04.02 Iraq Jalawla 2 1 A boy and his father are killed by roadside bombers. The boy’s mother is injured.
2010.04.01 Pakistan Faisalabad 3 0 Two brothers are among three members of the Ahamdi religious minority brutally gunned down on their way home from work.
2010.04.01 Iraq Baghdad 2 0 A woman and girl are ‘slaughtered’ by suspected terrorists.
2010.04.01 Thailand Narathiwat 6 10 Six Buddhist villagers are ambushed and shot to death by Religion of Peace radicals.
2010.03.31 Thailand Pattani 1 0 A 45-year-old civilian is shot twice in the back of the head by Muslim militants.
2010.03.31 Thailand Pattani 1 2 Islamic militants shoot one man to death and wound two others as they are watching TV in their home.
2010.03.31 Afghanistan Lashkar Gah 13 43 A dozen people at a wheat market (including eight children) are blown to bits by a Jihad bicycle bomb.
2010.03.31 Iraq Mosul 2 0 Sunni bombers take out a couple of local cops.
2010.03.31 Pakistan Khyber 6 20 Six security personnel are killed in a sustained attack by armed fundamentalists.
2010.03.31 Dagestan Kizlyar 12 23 Two suicide bombers send twelve innocent souls to Allah, including rescue workers.
2010.03.30 Afghanistan Heart 5 2 The Taliban murder five civilians with a roadside bomb.
2010.03.30 Iraq Mosul 2 0 Two civilians are shot to death by Sunni militants.
2010.03.30 India Hyderabad 1 25 Muslims attack a Hindu festival, burning cows, destroying property and stabbing a 22-year-old to death.
2010.03.29 Pakistan Peshawar 2 3 A teenage suicide bomber sends two Pakistanis to Allah.
2010.03.29 Pakistan Tank 1 2 A Shahid suicide bomber murders a civilian on his way home from a village defense meeting.
2010.03.29 Russia Moscow 38 102 Female suicide bombers massacre about forty subway commuters and leave another one-hundred in agony.
2010.03.29 Thailand Yala 1 0 A village chief is brutally gunned down at a wedding by Muslim separatists.
2010.03.29 Pakistan Mamoond 2 8 Two people are killed by a Fedayeen suicide bomber.
2010.03.29 Iraq Karbala 12 74 A triple suicide bombing at a restaurant and an ambulance stand leaves a dozen dead.
2010.03.29 Pakistan Kurram 3 0 The Taliban kidnap and cut the throats of three tribal elders.
2010.03.29 Iraq Kirkuk 1 0 Terrorists kidnap a police officer and shoot him to death.
2010.03.28 Pakistan Thal 6 0 Six truck drivers bringing supplies to a Shia town are kidnapped and shot dead in captivity by Sunni radicals.
2010.03.28 Somalia Mogadishu 1 0 A Somali tribal elder is assassinated by suspected Hizbul-Islam militants.
2010.03.28 Iraq Mosul 1 3 A 3-year-old child dies when Mujahideen bombers target a Christian woman and her three daughters in their home.
2010.03.28 Iraq Quaim 6 24 Six people at a construction site are killed in a coordinated series of bomb blasts.
2010.03.27 Somalia Mogadishu 4 2 al-Shabaab Islamists kill four people, including a woman, with a roadside bomb.
2010.03.27 Iraq Saadiya 3 1 Islamic terrorists open fire on a group of civilians outside their home, killing three.
2010.03.27 Afghanistan Helmand 1 0 A suicide bomber murders a British soldier clearing mines from a civilian road.
2010.03.27 Afghanistan Kabul 6 7 Children are among the casualties of three bombings that leave six civilians dead around the country.
2010.03.26 Iraq Khalis 53 105 Two massive bomb blasts at a shopping area leave over fifty innocent people dead.
2010.03.26 Israel Gaza Border 2 2 Two Israeli soldiers are killed by Hamas gunfire.
2010.03.26 Afghanistan Khost 1 3 An aid worker is killed when Talibanis fire on a group rebuilding a school.
2010.03.25 Pakistan Orakzai 2 0 Two tribal elders are abducted and beheaded by Religion of Peace radicals.
2010.03.25 Iraq Ramadi 1 8 A Shahid suicide bomber takes out an Iraqi.
2010.03.25 Afghanistan Khost 2 4 Two Afghan civilians are killed when Islamic hardliners attack a NATO base.
2010.03.25 Iraq Touz Khormato 2 6 Two people are killed by Jihadi bombers.
2010.03.25 Iraq Baghdad 2 0 A mother and daughter are brutally shot to death in their home by Muslim terrorists.
2010.03.25 Iraq Baghdad 2 0 Suspected al-Qaeda bombers murder a Sunni.
2010.03.24 Afghanistan Uruzgan 2 0 Two men working for a land-mine clearing operation are murdered by Islamists.
2010.03.24 Afghanistan Kabul 2 1 Islamic militants stop a vehicle with a roadside bomb, then machine-gun the occupants.
2010.03.24 Afghanistan Ghazni 3 0 Three local cops are blasted to death by Taliban bombers.
2010.03.24 Iraq Radwaniya 5 0 Five Iraqi soldiers are shot to death execution style at a checkpoint.
2010.03.24 Iraq Hit 3 2 A teenage suicide bomber murders three people in their home.
2010.03.23 Somalia Afgoye 1 0 Islamists execute a Christian father of ten children at close range in front of his home.
2010.03.23 Iraq Balad Ruz 1 0 Suspected al-Qaeda bombers take down a Sunni leader.
2010.03.23 Pakistan Orakzai 1 0 A tribal elder is abducted and executed by religious extremists.
2010.03.22 Iraq Radwaniya 2 0 Islamic ‘insurgents’ gun down two policemen.
2010.03.22 Pakistan Rawalpindi 1 1 A Christian dies after being burned alive three days earlier for refusing to embrace Islam. His wife was also raped.
2010.03.22 Iraq Baghdad 2 0 Two city workers are brutally shot to death by Muslim terrorists.
2010.03.22 Iraq Mosul 1 0 An electrician is murdered in front of his home by drive-by Jihadis.
2010.03.21 Afghanistan Helmand 10 7 Ten Afghans at a market are blown to bits by a Shahid suicide bomber.
2010.03.21 Iraq Yusufiya 3 5 Three Iraqis are taken down by a roadside bomb.
2010.03.21 Pakistan Quetta 4 5 A suicide bomber on a bicycle pedals to paradise, taking four innocents with him.
2010.03.21 Iraq Mosul 1 0 An elderly man is gunned down in his home by Islamic terrorists.
2010.03.21 Iraq Garma 2 0 A man and wife are shot to death in their home by al-Qaeda.
2010.03.21 Pakistan North Waziristan 4 0 Tehreek-e-Taliban hardliners abduct and execute four local tribesmen.
2010.03.21 Afghanistan Khost 3 3 Three young men are killed when Islamists bomb a picnic area.
2010.03.20 Pakistan Peshawar 1 0 Hardliners beat a student to death for playing music, which they consider to be against Islamic teaching.
2010.03.20 Somalia Kismayo 1 0 Islamists gun down a rival.
2010.03.20 Pakistan Kurram 1 6 A woman is killed in the crossfire when rival religious groups clash.
2010.03.20 Pakistan Quetta 4 0 Four Shias are shredded by gunfire in a suspected sectarian attack.
2010.03.19 Pakistan Kurram 2 3 Islamists attack the houses of peace committee members, leaving two dead.
2010.03.19 Iraq Baghdad 4 7 Four Iraqis are blown to bits by Mujahideen bombers.
2010.03.19 Thailand Pattani 1 0 Muslim radicals gun down an auto parts salesman.
2010.03.18 Iraq Sherquat 2 0 Two men are abducted and beheaded by suspected al-Qaeda.
2010.03.18 Israel Netiv Haasara 1 0 A 30-year-old farm laborer is killed by a Palestinian rocket fired from Gaza.
2010.03.18 Iraq Baghdad 1 0 Islamic terrorists murder a woman inside her home.
2010.03.18 Iraq Mosul 2 1 A woman in her home is among two people murdered by Islamic terrorists.
2010.03.18 Pakistan Mohmand 1 0 A young girl is taken out by a Taliban landmine.
2010.03.18 Pakistan Bajaur 1 0 Islamists gun down an off-duty policeman on his way home.
2010.03.17 Pakistan Khyber 5 2 Five security personnel are slain by an Islamist attack on a checkpost.
2010.03.17 Iraq Mosul 1 0 A 55-year-old Christian father is shot down in cold blood.
2010.03.17 Nigeria Dyie 13 6 Thirteen more Christian villagers are massacred by Muslim raiders in an overnight attack, including a mother and two children burned to death. Victims also had their tongues cut out.
2010.03.17 Thailand Yala 1 2 Muslim militants murder a teenage boy and seriously injure his parents.
2010.03.16 Iraq Mosul 2 0 A woman and her daughter are gunned down by Sunni terrorists.
2010.03.16 India Srinagar 4 9 A salesman is among four people murdered in two separate attacks by Islamic snipers.
2010.03.16 Pakistan Kurram 3 0 Three local tribesmen are killed in a botched kidnapping attempt by Taliban hardliners.
2010.03.16 Thailand Pattani 1 1 Islamists shoot a 38-year old teacher to death in an attack that leaves his 7-year-old son injured.
2010.03.16 Thailand Narathiwat 1 1 Islamic radicals shoot a 43-year-old Buddhist civilian to death.
2010.03.16 Iraq Mussayab 8 11 Jihadis plant two bombs on a bus that leave eight dead and eleven more in agony.
2010.03.15 Iraq Fallujah 8 28 A Shahid suicide bomber detonates among a group of laborers, leaving at least eight dead.
2010.03.15 Afghanistan Ghazni 3 0 Three civilians are shredded by a Taliban shrapnel bomb.
2010.03.15 Iraq Khaldiya 1 0 A Sunni cleric is assassinated by Religion of Peace rivals.
2010.03.15 Iraq Mosul 3 2 Three police are killed in separate Mujahideen attacks.
2010.03.15 Somalia Mahaday 1 0 The Christian pastor of an underground church is hunted down like an animal by Islamists and shot to death. (He was not a convert to Islam).
2010.03.14 Iraq Mosul 1 0 An imam leaving a mosque is gunned down by Religion of Peace rivals.
2010.03.14 India Srinagar 1 5 Islamic militants lob a hand grenade at a police vehicle, killing one officer.
2010.03.14 Iraq Mosul 4 2 Four local cops are cut to pieces by Jihadi roadside bombers.
2010.03.14 Afghanistan Marjah 1 0 A reported beheading of a local civilian by the Taliban is confirmed.
2010.03.14 Pakistan Khyber 2 0 An electrician is among two civilians shot to death by Islamic militants.
2010.03.14 Pakistan Dera Ismail Khan 1 0 Islamic terrorists kill a civilian with a landmine.
2010.03.13 Afghanistan Kandahar 35 52 About thirty innocent people are incinerated by a series of paradise-seeking suicide bombers
2010.03.13 Pakistan Mohmand 3 0 Three tribal members are machine-gunned to death by Religion of Peace radicals.
2010.03.13 Iraq Baghdad 3 19 Three Iraqis are taken down by a pair of Jihad blasts.
2010.03.13 Pakistan Mingora 17 51 Seventeen people at a courthouse are blown to bits by a Tehreek-e-Taliban suicide bomber pulling a rickshaw.
2010.03.12 Pakistan Lahore 62 85 Over sixty innocents are sent to Allah by two Fedayeen suicide bombers.
2010.03.12 Iraq Karbalah 2 3 A car bomb follows prayers, leaving two dead.
2010.03.12 India Srinagar 1 0 A civilian standing outside a mosque is murdered by a Mujahideen sniper.
2010.03.12 Thailand Yala 2 2 A respected police chief is murdered by Islamic bombers six months short of retirement.
2010.03.12 Iraq Zoubaa 1 1 Freedom fighters kill a young boy outside of a policeman’s home.
2010.03.12 Egypt Marsa Matruh 0 23 Twenty-three Christians are injured when a Muslim mob attacks their community after rumors of a church construction.
2010.03.11 Thailand Pattani 3 1 Three telephone company workers are shot by Mujahideen and then set on fire while still alive.
2010.03.11 Afghanistan Paktia 3 1 Three local security personnel are murdered by fundamentalist bombers.
2010.03.11 Afghanistan Kapisa 5 3 Four children and one adult are dismembered by a Taliban roadside blast.
2010.03.11 Pakistan Peshawar 4 21 A child is among four people taken down by a suicide bomber.
2010.03.11 Thailand Pattani 1 0 Islamists gun down a 61-year-old Buddhist broom salesman.
2010.03.11 Pakistan Karachi 4 0 Four Sunnis are shot to death by Shiites while riding in a car.
2010.03.11 Somalia Mogadishu 2 0 Two telecom employees are dragged into the street and beheaded by Religion of Peace extremists.
2010.03.11 Pakistan Bajaur 2 0 Two people are killed in a shooting ambush by Islamic militants.
2010.03.10 Afghanistan Faryab 2 4 Two children are blown apart by a terrorist landmine. Four others are injured.
2010.03.10 Somalia Mogadishu 42 83 At least forty civilians are killed during a sustained assault by al-Shabaab militia.
2010.03.10 Pakistan Oghi 6 0 Six aid workers of a Christian charity are herded out of their office by Muslim gunmen and machine-gunned to death.
2010.03.10 Afghanistan Paktika 5 4 Five security personnel are killed by a Shahid suicide bomber.
2010.03.09 Pakistan Punjab 1 0 A 36-year-old Christian is hacked to death with an ax after refusing to embrace Islam.
2010.03.09 Afghanistan Khost 2 3 A Shahid suicide bomber at a military base kills two soldiers.
2010.03.09 Iraq Mosul 1 0 Sunni terrorists gun down a man at a bus station.
2010.03.09 Somalia Mogadishu 3 0 At least three civilians are killed during an attack by Islamic militia.
2010.03.09 Somalia Mogadishu 1 0 Islamists assassinate a rival in an open-air market.
2010.03.09 Thailand Pattani 1 0 A 45-year-old salesman is shot once in the back of the head, then set on fire by Religion of Peace terrorists.
2010.03.09 Lebanon Hakr al-Daheri 1 0 A 24-year-old woman with a boyfriend is shot twice in the head by her brother to ‘cleanse the family honor.’
Advertisements

0 Responses to “ලොවපුරා දහස් ගනන් මිණිසුන් මරණ කුරාණය”  1. ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

නිකං පුක දෙන්නැතුව පල ගොනා යන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )


අනවශ්‍ය දේවල්

  • 167,742 ක් බැළුවා

මරුවා වැහෙන දින

මැයි 2010
බ්‍ර සි සෙ
« අප්‍රේල්   ජුනි »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

මිනී කාමරය

අළුත් මිනී

මරුවා සොයනා ලෝකය

Advertisements

%d bloggers like this: